1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist n comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
Despre AMEMM

Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) s-a nfiin?at n urma unui proiect propus spre finan?are n cadrul apelului lansat de Comisia European? prin Agen?ia Executiv? pentru Competitivitate ?i Inovare, n Programul de lucru pe 2007 "Energie Inteligent? pentru Europa, fiind avizat favorabil n baza contractului de grant IEE/07/Agencies/489/SI2.499572 ncheiat ntre Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Agen?ia Executiv? pentru Competitivitate ?i Inovare (EACI) a Comisiei Europene (proiect finan?at 75% prin programul Intelligent Energy for Europe).

Agen?ia de Management Energetic Maramure?
inten?ioneaz? s? fie un organism calificat, ce-?i va desf??ura activitatea n interes comunitar ?i al c?rui obiectiv principal este de a contribui la dezvoltarea durabil? a jude?ului prin promovarea eficien?ei energetice, a managementului energetic ?i a utiliz?rii resurselor regenerabile de energie, n scopul mbun?t??irii modului n care energia este produs? ?i consumat?, a cre?terii securit??ii aliment?rii cu energie, combaterii schimb?rilor climatice, nvigor?rii cre?terii economice, cre?rii de noi locuri de munc? ?i realiz?rii unei calit??i sporite a vie?ii pentru cet??eni, ntr-un mediu mai curat. Asocia?ia va ajuta autorit??ile locale s?-?i formuleze ?i s? implementeze strategii energetice ?i politici de achizi?ii verzi ?i va contribui la informarea publicului ?i a ntreprinderilor private asupra legisla?iei ?i problemelor curente n domeniul energiei, la educarea ecologic? a acestora pentru a n?elege necesitatea mbun?t??irii eficien?ei energetice a cl?dirilor sau instala?iilor de produc?ie ?i utilizarea ra?ional? a energiei.

pptPrezentare AMEMM (format PPT)   ---   pdfPrezentare AMEMM (format PDF)

Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) s-a constituit n anul 2009 ca organiza?ie neguvernamental?, non-profit ?i apolitic?, n conformitate cu prevederile Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Ordonan?ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv ?i Statutului.
Membrii fondatori ai Agen?iei sunt:
 • Jude?ul Maramure?, prin Consiliul Jude?ean Maramure?;
 • Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare;
 • Oficiul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Maramure?;
 • Funda?ia Centrul pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici ?i Mijlocii Maramure?;
 • S.C. Filiala de Distribu?ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare;
 • Agen?ia Romn? pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial? Oradea;
 • Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Asocia?ia EcoLogic;
 • S.C. URBIS Transport Local S.A.;
 • Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Maramure?;
 • Administra?ia Na?ional? Apele Romne, Direc?ia Apelor Some?-Tisa;
 • Inspectoratul ?colar al Jude?ului Maramure?.
Adunarea General?

Organul suprem de conducere ?i decizie - fiind compus? din totalitatea asocia?ilor.
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.