1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Energia geotermal?

Rate this item
(1 Vote)
Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu cât se coboar? mai adânc în interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat? tot mai eficient, singura problem? fiind reprezentat? de adâncimea la care este disponibil? aceast? energie.

Din punct de vedere al poten?ialului termic, energia geotermal? poate fi clasificat? în dou? categorii:
 • Energie geotermal? de poten?ial termic ridicat;
 • Energie geotermal? de poten?ial termic sc?zut.

Energia geotermal? de poten?ial termic ridicat

Acest tip de energie geotermal? este caracterizat? prin nivelul ridicat al temperaturilor la care este disponibil? ?i poate fi transformat? direct în energie electric? sau termic?.

Energia geotermal? de poten?ial termic sc?zut

Acest tip de energie geotermal? este caracterizat? prin nivelul relativ sc?zut al temperaturilor la care este disponibil? ?i poate fi utilizat? numai pentru înc?lzire, fiind imposibil? conversia acesteia în energie electric?.

Energia geotermal? de poten?ial termic sc?zut, este disponibil? chiar la suprafa?a scoar?ei terestre, fiind mult mai u?or de exploatat decât energia geotermal? de poten?ial termic ridicat. În figura de mai jos se observ? c? începând de la adâncimi foarte reduse, temperatura solului poate fi considerat? relativ constant? pe durata întregului an.

Variatia temperaturii solului pe adancime
Varia?ia temperaturii solului pe adâncime

Exploatarea energiei geotermale de poten?ial termic sc?zut necesit? echipamente special concepute pentru ridicarea temperaturii pân? la un nivel care s? permit? înc?lzirea ?i/sau prepararea apei calde, ceea ce reprezint? un dezavantaj fa?? de energia geotermal? de poten?ial termic ridicat. Echipamentele men?ionate sunt reprezentate de pompele de c?ldur?.

Resurse geotermale la nivelul României

Prospec?iunea geotermic? realizat? prin m?sur?tori ale temperaturii a permis elaborarea unor har?i geotermice pentru întregul teritoriu al României, eviden?iind distribu?ia temperaturii la adâncimi de 1,2,3 ?i 5 km.

Distributia resurselor geotermale in Romania
Distribu?ia resurselor geotermale în România

Aceste h?r?i indic? ca zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale suprafe?ele circumscrise de 60-120 oC (pentru exploatarea apelor geotermale pentru producerea de energie termic?) ?i suprafe?e în care temperatura la 3 km adâncime dep??e?te 140 oC (zone posibile pentru exploatarea energiei geotermice în vederea gener?rii de energie electric?).

Pentru primul tip de resurse (sisteme geotermale dominant convective) sunt caracteristice ariile din Câmpia de Vest, în timp ce pentru cel de-al doilea tip sunt caracteristice sistemele geotermale dominant conductive situate în aria de dezvoltare a vulcanismului neogencuaternar din Carpa?ii Orientali: Oa?-Gutâi-?ible? ?i, repectiv, C?limani-Gurghiu-Harghita.

Principiul de func?ionare a unei pompe geotermale

Elementul principal al unei pompe geotermale îl reprezint? agentul frigorific din circuitul pompei de c?ldur? prin intermediul c?ruia se realizeaz? procesul de captare ?i cedare a energiei.

Pompele de c?ldur? reprezint? o solu?ie la echipamentele cu func?ionare pe combustibil clasic (gaz, combustibil solid sau lichid). Aceste echipamente prezint? avantajul c? sunt total nepoluante, iar costul de exploatare este redus. Principiul de func?ionare este diferit de cel al sistemelor conven?ionale, care ard un combustibil, gaz metan, propan sau combustibil lichid, pentru a produce energie. C?ldura natural? a p?mântului este captat? de un sistem de ?evi îngropate prin care circul? un fluid, de obicei un amestec de ap? cu antigel. În timpul iernii, fluidul absoarbe energia p?mântului ?i o transport? în cl?dire. În interior, pompele de c?ldur? concentreaz? c?ldura ?i o distribuie la o temperatur? mai mare. Vara, procesul este inversat, excesul de c?ldur? din cl?dire este extras de pompa de c?ldur? ?i dispersat în p?mânt. Pentru a m?ri eficien?a sistemului, excesul de c?ldur? din cl?dire, în loc s? fie trimis în p?mânt, este folosit la producerea apei calde menajere. Sistemele geotermale r?cesc cl?direa în acela?i mod în care func?ioneaz? un frigider, adic? extr?gând c?ldura din cl?dire, nu introducând frig.

Surse de energie pentru pompele geotermale

Surse de energie pentru pompele geotermale

Din punct de vedere al tipului constructiv sunt trei tipuri de pompe de c?ldur?: sol – ap?, aer – ap? ?i ap? – ap?. Cele mai utilizate pompe de c?ldur? sunt pompele sol-ap? (pompe de c?ldur? care extrag c?ldura din sol prin intermediul unei re?ele de conducte).

La nivelul jude?ului Maramure? se identific? unele zone cu poten?ial geotermal teoretic. Pentru realizarea de investi?ii privind valorificarea poten?ialului geotermal al acestor zone sunt necesare studii geotehnice specializate.
BIOMASS
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, în ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
HYDRO
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? în microhidrocentrale). În momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
GEOTHERMAL
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu cât se coboar? mai adânc în interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
WIND
 • Vântul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pâmânt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
SOLAR
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsând pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.