1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Energia solar?

Rate this item
(1 Vote)
Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsând pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot mai mari va trebui s? fie asigurat? respectând cu stricte?e ecosistemul iar, dintre diversele energii curate, cea fotovoltaic? este cu siguran?? cea care ofer? cele mai multe beneficii ambientale.

Tehnicile de captare a energiei solare permit transformarea acesteia în energie electric? sau termic? în func?ie de necesitate ?i de aplica?iile folosite.

Principalele metode de captare a energie solare sunt folosirea celulelor fotovoltaice sau incalzirea unui fluid utilizarea acestuia pentru ob?inerea energiei termice.

Pozi?ia geografica a jude?ului Maramure? este favorabil? utilizarii energiei solare, putându-se utiliza sistemele de captare eficient tot timpul anului. În figura de mai jos este prezentat? distribu?ia iradia?iei globale ?i poten?ialului de energiei electric? solar? pentru România, la înclinare optim? a modulelor fotovoltaice. Conform acestor valori rezultate din Programul PVGIS al centrului "Joint and Research Center" JRC al Comisiei Europene, pe teritoriul jude?ului Maramure? se poate valorifica eficient energia solar?.

Utilizarea energiei solare este o solu?ie de viitor, nepoluant?, independent? de cre?terea pre?ului produselor petroliere, o solu?ie la îndemâna oricui.

Radiatia solara anuala pe teritoriul Romaniei
Radia?ia solar? anual? pe teritoriul României


Pentru jude?ul Maramure?, care se întinde pe o suprafa?? de 6.304,4 km2 din care suprafa?? ocupat? de localit??i urbane este de 254,8 km2, valorile radia?iei globale anuale la înclina?ie optim? exprimate în kWh/m2, sunt prezentate în tabelul 1, iar produc?ia de energie electric? estimat? a fi ob?inut? anual la o putere instalat? a panourilor fotovoltaice de 1 kWp este prezentat? în tabelul 2.


Tabel 1
Radia?ia global? anual?
(kWh/m2)
minim? 1.362
medie 1.467
maxim? 1.525
Tabel 2
Produc?ie anual? energie electric?
(kWh/1kWp) la înclina?ie optim?
minim? 998
medie 1.096
maxim? 1.139


În figura de mai jos este prezentat? intensitatea radia?iei globale pentru zona Maramure?.

Radiatia globala la nivelul judetulului Maramures
Radia?ia global? la nivelul jude?ulului Maramure?


Radia?ia solar? corespunz?toare pentru fiecare zon?/localitate a jude?ului este prezentat? valoric în tabelul de mai jos ?i grafic, în figura urm?toare.

Nr. crt. Zona kWh/mp/an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ardusat
Arini?
Asuaju de Sus
Baia Mare
Baia Sprie
Bai?a de sub Codru
B?iu?
Bârsana
B?sesti
Bicaz
Bistra
Bocicoiul Mare
Bogdan Vod?
Boiu Mare
Bor?a
Botiza
Bude?ti
C?line?ti
Câmpulung la Tisa
Cavnic
Cerne?ti
Circârl?u
Coa?
Colt?u
Copalnic M?n?stur
Coroieni
Cup?eni
Dese?ti
Dragomire?ti
Dumbr?vi?a
F?rca?a
Gârdani
Giule?ti
Gro?i
Gro?ii Tiblesului
Ieud
L?pu?
Leordina
1430
1470
1440
1450
1460
1460
1450
1460
1480
1490
1460
1360
1480
1450
1480
1460
1540
1480
1410
1460
1490
1420
1470
1460
1490
1520
1480
1460
1490
1560
1560
1450
1460
1490
1500
1480
1440
1440
Nr. crt. Zona kWh/mp/an
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Mire?u Mare
Moisei
Oar?a de Jos
Ocna ?ugatag
Once?ti
Petrova
Poienile de sub Munte
Poienile Izei
Recea
Remetea Chioarului
Reme?i pe Some?
Repedea
Rona de Jos
Rona de Sus
Rozavlea
Ruscova
S?c?l??eni
S?cel
S?listea de Sus
S?lsig
S?pân?a
Saras?u
Satulung
Seini
?ieu
Sighetul Marmatiei
?i?e?ti
?omcuta Mare
Strâmtura
Suciu de Sus
Târgu L?pu?
T?u?ii M?gherau?
Ulmeni
Vadul Izei
Valea Chioarului
Vima Mic?
Vi?eu de Jos
Vi?eu de Sus
1470
1480
1480
1460
1460
1450
1460
1470
1450
1480
1470
1410
1450
1450
1470
1450
1470
1490
1470
1460
1390
1420
1460
1400
1470
1440
1470
1480
1510
1500
1500
1440
1480
1450
1480
1490
1480
1470


Intensitatea radiatiei solare pentru zonele judetului Maramures

Intensitatea radia?iei solare pentru zonele jude?ului Maramure?1.1 Energia fotovoltaic?

Fotovoltaicele (FV) sau celulele solare cum sunt adesea numite, sunt dispozitive semiconductoare care transform? lumina solar? în curent electric. Grupele de fotovoltaice sunt configurate electric în module ?i matrice, care pot fi folosite la înc?rcarea bateriilor, func?ionarea motoarelor, si pentru a alimenta sarcini electrice. Cu echipamentul adecvat de transformare a puterii, sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ (CA) care este compatibil cu orice aparat conven?ional, ?i opereaz? în paralel ?i interconectat la grila de utilitate.

Componentele principale ale panourilor solare sunt celulele solare (fotovoltaice). Celulele fotovoltaice permit transformarea direct? a radia?iei solare în energie electric?, exploatând a?a-numitul “efect voltaic” care se bazeaz? pe proprietatea anumitor metale conductoare tratate corespunz?tor (ex. siliciul – foarte r?spândit în natur?) de a genera direct energia electric? atunci când sunt atinse de radia?ia solar?.

Principiul de functionare al panourilor fotovoltaice
Principiul de func?ionare al panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice pot fi considerate ca fiind generatoare de curent continuu, alimentate de lumina solar? (figura de mai sus). Când fotonii, având o cantitate suficient? de energie, ciocnesc o celul? solar?, ace?tia elibereaz? electroni în structura cristalin? ?i îi for?eaz? printr-un circuit extern (baterie sau sarcin? de curent continuu). Celulele fotovoltaice au în general o form? p?trat?, cu o suprafa?? de cca. 250 cm2 ?i se comport? ca o baterie minuscul?, producând în condi?ii tipice de expunere la soare o putere care reprezint?, la stadiul actual al tehnologiei, aproximativ 20% din radia?ia solar?. Fiecare celul? solar? constituie dispozitivul care st? la baza unui modul fotovoltaic. Modulul fotovoltaic este format dintr-un sistem de celule conectate între ele astfel încât s? furnizeze o putere electric? cuprins? între 50 ?i 300 W. Pentru a cre?te puterea trebuie conectate între ele mai multe module: mai multe module în serie formeaz? o band?, mai multe benzi formeaz? un câmp fotovoltaic (foto de mai  jos).

Camp fotovoltaic

Câmp fotovoltaic

Modulele fotovoltaice schimb? energia luminoas? în energie electric? în “timp real”, adic? produc?ia de energie electric? este simultan? capt?rii solare. Acesta este motivul pentru care, într-o instala?ie fotovoltaic?, în afar? de generatorul fotovoltaic (modulele) mai sunt necesare ?i alte componente electrice, în vederea racord?rii la re?ea SEN.

Modul de calcul utilizat la fi?ele energetice ale localit??ilor, pentru estimarea poten?ialului solar fotovoltaic

Pentru determinarea poten?ialului fotovoltaic realizabil la nivel de unitate teritorial? a jude?ului s-a pornit de la inventarierea terenurilor care prezint? condi?iile de aplicabilitate ale acestor sisteme. Deoarece s-a avut în vedere determinarea poten?ialului realizabil pentru domeniul public, s-au luat în considerare numai terenurile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al fiecarei unit??i teritoriale, iar din acestea s-au selectat suprafe?ele de teren care îndeplinesc condi?iile de baz? ?i anume: orientare sudic? ?i acces la LEA 20kV.

Determinarea poten?ialului anual s-a f?cut prin metode de calcul ?inând cont de mai mul?i parametri care influen?eaz? produc?ia de energie electric? din energia solar?, astfel f?cându-se particularizarea produc?iei de energie pentru fiecare localitate în parte.

Pentru producerea de energie electric? prin module fotovoltaice s-au luat în calcul ?i suprafe?ele acoperi?urilor din domeniul public. Deoarece nu au fost furnizate informa?ii suficiente pentru calculul exact al suprafe?elor de acoperi?uri cu orientare sudic?, utilizabile pentru exploatarea resursei solare, s-au luat în calcul 30% din suprafa?a construit? ca fiind util? pentru determinarea produc?iei anuale de energie electric? prin module fotovoltaice.

Modul de calcul pentru produc?ia anual? de energie electric? ob?inut? prin montarea panourilor fotovoltaice pe acoperi?urile cl?dirilor din domeniul public a ?inut cont de diferi?i parametri care influen?eaz? produc?ia de energie electric? din energia solar?, astfel f?cându-se particularizarea produc?iei de energie pentru fiecare localitate în parte.

Pentru determinarea poten?ialului fotovoltaic la nivelul domeniului public al jude?ului Maramure? s-au însumat valorile ob?inute pentru fiecare localitate în parte.


1.2 Energia termosolar?

Energia solar? incident? pe suprafa?a p?mântului în timpul unui an este variabil?, acest lucru reprezint? un impediment pentru captarea ?i utilizarea acesteia în sisteme autonome.

Pentru a elimina aceste neajunsuri, lan?urile energetice termosolare con?in un segment destinat acumul?rii ?i stoc?rii energiei termice furnizate de colectorul solar. Metoda cea mai folosit? pentru acumularea ?i stocarea energiei termice este cea a c?ldurii sensibile.

Transformarea, sau conversia energiei solare în energie termic?, este realizat? în captatori solari, având func?ionarea bazat? pe diverse principii constructive.

Indiferent de tipul captatorilor solari, pentru ca randamentul conversiei solare în energie termic? s? fie ridicat, este important ca orientarea captatorilor spre Soare, s? fie cât mai corect?.

Pozi?ia captatorilor solari este definit? prin dou? unghiuri ?i anume, unghiul de înclinare fa?? de orizontal?, notat cu ?, respectiv unghiul azimutului, reprezentând orientarea fa?? de direc?ia sudului, reprezentate în figura urm?toare.

Unghiul de inclinare Unghiul azimutului
Unghiul de înclinare a captatorilor solari fa?? de orizontal?
Unghiul azimutului (orientarea fa?? de direc?ia S)

Orientarea captatorilor solari

Captarea energiei solare se realizeaz? la nivelul panourilor termosolare, instalate cel mai adesea pe acoperi?ul cl?dirii pe care urmeaz? s? o deserveasc?. Panourile sunt alc?tuite din tuburi care capteaz? radia?ia solar? ?i o transform? în energie termic?, utilizat? în producerea apei calde menajere ?i ca aport la sistemul de înc?lzire.

Componenta unui sistem de captare a energiei termosolare

Componen?a unui sistem de captare a energiei termosolare

Pe lânga panourile termosolare, instala?ia mai con?ine: vas de acumulare/stocare ap? cald? (boiler), grupuri de pompare, schimb?toare de caldur?, vas de expansiune, conducte de circula?ie, sistem de automatizare, senzori, conectori, s.a. (figura de mai sus).

Un amestec de ap? ?i lichid de protec?ie contra înghe?ului este pompat în boiler prin intermediul unui circuit închis, ?i înc?lzit cu ajutorul energiei solare. Dac? temperatura din panou dep??e?te cu 5 grade temperatura din partea de jos a boilerului, sta?ia de pompare solar? va fi pus? în func?iune, pompând astfel amestecul înapoi în boiler, unde pred? energia acumulat?. În acest fel se înc?lze?te apa din boiler, în timp ce amestecul men?ionat anterior este din nou pompat în colector.

Instala?iile combinate pentru ap? cald? menajer? ?i înc?lzire asigur? aportul necesar de energie în perioada de trecere (prim?var?-toamn?). Cea mai bun? premis? pentru un aport eficient la c?ldur? este o construc?ie ergonomic? unde instala?iile de înc?lzire reu?esc s? fac? fa?? fiind reglate la intensitate minim?.
BIOMASS
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, în ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
HYDRO
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? în microhidrocentrale). În momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
GEOTHERMAL
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu cât se coboar? mai adânc în interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
WIND
 • Vântul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pâmânt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
SOLAR
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsând pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.