1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Wednesday, 09 July 2014
Rate this item
(2 votes)
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form?)" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se dore?te:
  • Schimbarea comportamentului studen?ilor ?i profesorilor în ceea ce prive?te modul în care ace?tia consum? energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la ?coal? cât ?i în mediul familial;
  • Instruirea participan?ilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electric?, termic? ?i consumul de ap?, precum ?i la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa ?colar? a unor ore dedicate energiei - produc?iei ?i consumului de energie ?i contribu?ia acestor procese la schimb?rile climatice.
În perioada 29 iunie – 5 iulie 2014, AMEMM a organizat în cadrul proiectului sus-amintit, TAB?RA DE ECOLOGIE Energy Games.

Tematicile taberei au fost energia durabil?, cunoa?terea ?i protejarea naturii, me?te?uguri tradi?ionale, alimenta?ie s?n?toas?, sport ?i mi?care, schimburi interculturale. Programul taberei a cuprins: ore de instruire interactiv?, demonstra?ii practice, experimente, excursii în natur?, activit??i sportive, activit??i culturale ?i de divertisment.

Tab?ra de ecologie Energy Games a reprezentat punctul final al proiectului nostru ce s-a întins pe o perioad? de 2 ani de zile, un proiect dedicat elevilor afla?i fa?? în fa?? cu un viitor unde resursele naturale vor fi mai pu?ine, ?i planeta tot mai poluat?.

În aceast? tab?r?, am încercat s? relu?m conceptele promovate de-a lungul perioadei de implementare a proiectului, precum: resursele regenerabile de energie, eficien?? economic?, protec?ia mediului, un stil de via?? s?n?tos, cunoa?terea ?i aprecierea mo?tenirii culturale din cele 4 regiuni implicate în proiect.

Activitatea a debutat printr-o serie de lec?ii demonstrative sus?inute de membrii echipei de proiect, ajuta?i de voluntarii de la Colegiul Na?ional "Vasile Lucaciu" ce ?i-au adus contribu?ia la aceast? activitate prin conceperea unor dispozitive menite s? utilizeze resursele regenerabile în vederea producerii energiei. În acest context, un elev ucrainean, participant la aceast? tab?r? ?i-a prezentat inven?ia – un robo?el ce este alimentat de energia solar? denumit: Sun Hunter.

Ziua a continuat prin diferite vizite la me?teri populari din Bude?ti ce au p?strat intact de-a lungul anilor, felul în care prelucreaz? lemnului ?i îl transform? în obiecte ce au devenit simbolice pentru jude?ul nostru, precum por?ile de lemn, prelucreaz? paiele ?i scoar?a copacilor transformându-le în obiecte artizanale precum celebrele p?l?rii ?i clopuri ?i au p?strat nealterat modul de prelucrare al lânii ?i vopsirea ?es?turilor pentru a realiza straiele populare ?i traistele maramure?ene. Ziua s-a încheiat printr-o vizit? la Biserica de lemn - Monument UNESCO din Bude?ti – Josani, ridicat? în secolul 17, ce ad?poste?te c?ma?a de zale a celebrului haiduc local – Pintea Viteazul.

Cea de-a doua zi a acestei tabere a fost dedicat? cunoa?terii naturii ?i a unui stil de via?? s?n?tos, copiii primind o serie de informa?ii utile despre ce înseamn? mediu, protec?ie ?i ocrotire, au cunoscut elementele ce sunt esen?iale pentru desf??urarea vie?ii pe p?mânt: aer, ap?, sol. Au testat nivelul de nitra?i din apa potabil?, au realizat experimente cu diferitele tipuri de soluri din zon? pentru a cunoa?te influen?a acestor elemente asupra vie?ii noastre.

Stilul de via?? s?n?tos înseamn? cunoa?terea ?i respectarea unor concepte extrem de simple privind hrana ?i alimenta?ia, cunoa?terea piramidei alimentare, aprecierea produselor s?n?toase, organice mai ales de provenien?? local?.

Dup? aceste demonstra?ii, copiii s-au bucurat de o vizit? extrem de interesant? la o micro-hidrocentral? din S?pân?a - Espe Sapanta SHPP construit? de Espe Energia, o companie cu capital str?in, ce se situeaz? printre primele trei companii din sectorul produc?iei de energie din surse regenerabile in Romania. Microhidrocentrala de la S?pân?a are 4 turbine cu o putere total? instalat? de 9,88 MW ?i este în m?sur? s? furnizeze energie pentru nevoile a mai mult de 10.000 de familii. Micro-hidrocentrala de la S?pân?a este o investi?ie de peste 25 de milioane de euro. Copiii au avut ocazia s? cunoasc? fiecare etap? de la captarea apei pân? la producerea energiei electrice ?i au fost extrem de interesa?i de acest concept.

Fiind in S?pân?a, urm?toarea oprire a fost la un me?ter popular cunoscut, d-na Maria Zapca care i-a provocat pe copii s? lucreze la r?zboiul de ?esut.

Ziua s-a încheiat printr-o vizit? la Cimitirul Vesel din S?pân?a, unde copiii au reu?it s? cunoasc? crea?ia lui Stan Ioan P?tra?, dar mai ales abordarea sa pozitiv? asupra tot ce înseamn? via?? ?i moarte.

Ultima zi a taberei a însemnat un schimb de experien?? a ceea ce înseamn? cultur? tradi?ional? la nivel transfrontalier. Fiecare grup din regiunile invitate: Szabolcs- Szatmar Bereg (Hu), Zakarpathia (UKR) ?i Snina (SK) ?i-a prezentat regiunea, tradi?iile, obiceiurile. Grupul maghiar a sus?inut un dans popular, grupul ucrainean a prezentat o serie de obiecte artizanale realizate de me?teri populari din zona, iar grupul slovac a f?cut o incursiune în arta încondeiatului de ou? a?a cum este realizat? în regiunea lor.

Finalul taberei a fost marcat de voluntarii din cadrul Colegiului Na?ional Vasile Lucaciu printr-un filmule? al taberei ce a surprins cele mai importante, frumoase dar ?i inedite momente. Pentru a vizualiza materialul urma?i link-ul: www.youtube.com.

Fiecare regiune a avut ocazia de a-?i prezenta concluziile privind aceast? tab?r?, iar copii participan?i ?i-au exprimat într-un mod expresiv impresia asupra taberei, prin realizarea unor desene ce au surprins conceptele ?i informa?iile transmise pe parcursul acestei tabere ?i a întregului proiect.

Tab?ra a marcat finalul proiectului nostru, îns? Agen?ia de Management Energetic Maramure? va continua s? realizeze aceste activit??i privind con?tientizarea ?i sensibilizarea tinerilor, copiilor, comunit??ii întregi în ceea ce prive?te importan?a conserv?rii resurselor naturale ?i promovarea energiei din surse regenerabile.

Agen?ia de Management Energetic Maramure?

Image Gallery

Read 13084 times Last modified on Thursday, 10 July 2014
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.