1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form?)" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Ieri, 10 iunie 2013, la Biblioteca Jude?ean? "Petre Dulfu" Baia Mare s-a avut derulat ultima ?edin?? din acest an ?colar, dedicat? lec?iilor demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utilizând materialele educa?ionale elaborate de AMEMM.

Am primit vizita elevilor din cadrul Liceului de Art? Baia Mare, clasele a-II-a, coordona?i de d-na înv???tor Pop Ileana ?i d-na înv???tor Chiorean Maria.

Dup? o prim? component? educativ?, unde echipa de proiect a prezentat no?iuni de baz? despre tipurile de energie existente, felul în care acestea ne influen?eaz? via?a de zi cu zi , punând accent pe m?suri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la îndemâna tuturor, studen?ii voluntari din cadrul Facult??ii de Inginerie au organizat grupe de lucru, elevii participând la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabil?, achizi?ionate în acest scop de Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

De asemenea, în cadrul acestei ?edin?e, am beneficiat de prezen?a partenerilor maghiari ai proiectului: Asocia?ia pentru Dezvoltare Regional? KIÚT (Szabolcs-Szatmar-Bereg, HU), al?turi de profesori din ?colile participante în cadrul activit??ilor proiectului. Partenerii maghiari au ?inut s? participe la acest schimb de experien??, deoarece din septembrie acest an, vor începe s? deruleze în ?colile partenere ale proiectului, aceste lec?ii demonstrative dedicate elevilor.

Lec?iile demonstrative vor fi reluate odat? cu începerea noului an ?colar , iar detaliile privind modalitatea de înscriere ?i participare se pot ob?ine de la: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.:0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Image Gallery

Read 24471 times Last modified on Saturday, 15 June 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.