1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form? )" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se dore?te:
  • Schimbarea comportamentului studen?ilor ?i profesorilor în ceea ce prive?te modul în care ace?tia consum? energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la ?coal? cât ?i în mediul familial;
  • Instruirea participan?ilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electric?, termic? ?i consumul de ap?, precum ?i la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa ?colar? a unor ore dedicate energiei - produc?iei ?i consumului de energie ?i contribu?ia acestor procese la schimb?rile climatice.

Proiectul se adreseaz? urm?toarelor grupuri ?int?: elevi cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadre didactice din ?colile ce î?i doresc s? participe în acest proiect, institu?ii colaboratoare precum Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, Facultatea de Inginerie Baia Mare, etc.

În 25 aprilie 2013, la Biblioteca Jude?ean? “Petre Dulfu ” Baia Mare s-a derulat o alt? etap? important? pentru implementarea proiectului sus men?ionat: primele lec?ii demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utilizând materialele educa?ionale din dotarea AMEMM.

Am primit vizita elevilor din cadrul ?colii Gimnaziale ”Octavian Goga”, reprezenta?i prin dou? clase: a-V-a A, coordona?i de d-na profesor Boje Lidia, ?i clasa a II-a A, coordona?i de d-na înv???toarea Dorca Onorica, al?turi de d-na director Boje Antoaneta.

Lec?iile au avut o prim? component? teoretic?, unde echipa de proiect a prezentat no?iuni de baz? despre tipurile de energie existente, felul în care acestea ne influen?eaz? via?a de zi cu zi , punând accent pe m?suri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la îndemâna tuturor, dar care în timp pot aduce beneficii mari.

Partea practic? a acestor lec?ii a fost derulat? cu implicarea studen?ilor – voluntari din cadrul Facult??ii de Inginerie Baia Mare; s-au organizat grupe de lucru, elevii participând la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabil?, achizi?ionate în acest scop de Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

Copiii au putut s? testeze punerea în func?iune a unei ma?ini în miniatur?, ac?ionat? pe baza unei celule de combustie (hidrogen) sau pe baza panourilor fotovoltaice, au executat experimente complete prin care au generat electricitate cu ajutorul energiei eoliene, a panourilor solare în miniatur? si a energiei mecanice.

Au testat, majoritatea pentru prima oar?, diferite echipamente pentru m?surarea nivelului de zgomot în decibeli, pentru m?surarea intensit??ii luminii în interior ?i exterior, pentru determinarea temperaturii ?i umidit??ii prin monitorizarea radia?iei infraro?ii emise de corpuri.

Echipamentele au reprodus în miniatur? instala?iile sofisticate pentru energie regenerabil? de tipul panourilor fotovoltaice, a turbinelor de vânt, astfel încât elevii s? în?eleag? la nivel elementar cum se poate produce ?i utiliza energia regenerabil? în beneficiul nostru.

Elevii au ar?tat un interes deosebit pentru aceast? tem?, au demonstrat c? nu le sunt str?ine no?iunile de economisire a energiei ?i prin acest lucru au înt?rit demersul acestui proiect: s? demonstr?m c? un comportament corect, cu principii solide în via??, înr?d?cinat de la o vârst? fraged? va asigura genera?iilor viitoare un mediu curat ?i s?n?tos, acces la resursele regenerabile de energie, precum energia eolian?, solar?, hidro ?i din biomas?, care ofer? o alternativ? curat? ?i inepuizabil? la combustibilii fosili.

Aceste lec?ii demonstrative vor continua pân? în luna iunie a acestui an, iar detaliile privind modalitate de înscriere ?i participare se pot ob?ine de la: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.:0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Image Gallery

Read 11530 times Last modified on Friday, 10 May 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.