1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Consiliul Jude?ean Maramure?, cu sprijinul Agen?iei pentru Management Energetic Maramure? ?i al Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Maramure? a definitivat implementarea proiectului CLIMACT REGIONS - Regiunile pentru protec?ia climatului: guvernare, de la cunoa?tere la ac?iune. Proiectul, ini?iat n ianuarie 2010, a fost finan?at prin programul INTERREG IVC al Comisiei Europene ?i ncadrat la prioritatea 2: "Mediu ?i prevenirea riscurilor".

Proiectul ?i-a propus ca ?i obiectiv general: cre?terea capacit??ii regiunilor de a elabora ?i aplica politici regionale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? folosind practicile de bun? guvernare.

Guvernarea este definit? n cadrul acestui proiect ca un proces decizional pus n aplicare la nivel regional, n care participarea factorilor interesa?i reprezint? cheia implement?rii cu succes a politicii regionale privind schimb?rile climatice. Factorii interesa?i implica?i n elaborarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser? au fost defini?i n func?ie de contextul local ?i n general au implicat 2 grupuri de la nivel local: oficialii ale?i ?i autorit??ile cu competen?e tehnice.

Realiz?rile proiectului au cuprins:
 • identificarea de bune practici referitoare la politicile regionale privind schimb?rile climatice, analiza ?i clasificarea acestora;
 • realizarea unor observatoare de emisii de gaze cu efect de ser? (GES);
 • elaborarea de politici regionale pentru reducerea emisiilor de GES;
 • cre?terea capacit??ii personalului din regiunile partenere;
 • crearea unei re?ele de observatoare a emisiilor de GES ca grup permanent de lucru n cadrul unei re?ele existente de regiuni ?i agen?ii de energie (FEDARENE).

Parteneriatul acestui proiect a reunit Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu - FEDARENE al?turi de 10 parteneri europeni din 8 regiuni, dup? cum urmeaz?: ARE Liguria - Agen?ia Regional? pentru Energie Liguria (Italia), Consiliul Jude?ean Kent (Regatul Unit al Marii Britanii), Nenet - Agen?ia Energetic? din Norrbotten (Suedia), Regiunea Nord Pas de Calais (Fran?a), Agen?ia de Energie ?i Mediu din regiunea Rhne-Alpes (Fran?a), Regiunea Rhone-Alpes (Fran?a), Senatul pentru Economie, Tehnologie ?i Probleme ale Femeilor Berlin (Germania), Agen?ia pentru Energie, Zlin (Republica Ceh?).

n data de 22 martie 2013, a avut loc conferin?a final? ce a marcat ultima etap? din procesul de implementare a acestui proiect: prezentarea Planului de ac?iune pentru schimb?ri climatice ?i observarea gazelor cu efect de ser? n jude?ul Maramure?, elaborat cu sprijinul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Maramure?.

n debutul conferin?ei, d-na Adina Dumitru, director al Agen?iei de Management Energetic Maramure? ?i manager proiect, a detaliat principalele activit??i ?i realiz?ri ale acestui proiect. Ca ?i o contribu?ie singular? a jude?ului nostru n cadrul acestui proiect, s-a oferit un exemplu despre felul n care se poate realiza un inventar al emisiilor de CO2 la nivel de municipiu/localitate.

Municipiul Baia Mare a fost ales ca ?i studiu de caz, anul de referin?? fiind 2008, iar sectoarele acoperite au fost: cl?diri/echipamente, transport public ?i privat, iluminat public, produc?ia de energie regenerabil?. Concluziile acestui studiu au relevat printre altele, c? un locuitor din Baia Mare genereaz? 2.900 kg CO2 anual, iar 1m2 de p?dure asimileaz? intr-un an 1 kg de CO2 astfel c? este nevoie de 0,29 ha de p?dure pentru neutralizarea emisiilor unui singur locuitor.

D-na Mihaela Li?e, ?ef Birou Rela?ii Interna?ionale, a prezentat una dintre cele mai importante realiz?ri ale acestui proiect: re?eaua ENERGee Watch, aceasta reprezint? abrevierea denumirii din limba englez?: "European NEtwork of Regional GHG emissions and energy Watch", adic? o re?ea european? a observatoarelor regionale pentru emisii de gaze cu efect de ser?. Aceast? re?ea este o ini?iativ? a partenerilor Climact Regions, n contextul Obiectivelor Climatice "20 20 20", stabilite de U.E., unde se prevede printre altele reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? cu 20% comparativ cu anul 1990. Re?eaua ENERGee Watch ?i propune s? atrag? membri din rndul autorit??ilor publice regionale ?i locale, observatoare regionale pentru GES ?i energie, observatoare ce monitorizeaz? calitatea aerului ?i schimb?rile climatice, observatoare na?ionale ?i interna?ionale de emisii E-GES ?i organiza?ii interna?ionale pentru schimb?ri climatice. Rolul unui observator regional este de a: oferi date fundamentale necesare elabor?rii de politici de combatere a schimb?rilor climatice, o planificare n domeniul energiei prin: monitorizare, coeren?? cu obiectivele regionale ?i na?ionale ?i atragerea factorilor interesa?i.

D-na Angela Michnea, ?ef Serviciu Monitorizare n cadrul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Maramure?, a prezentat principalele componente ale Planului de ac?iune pentru schimb?ri climatice ?i observarea gazelor cu efect de ser? n jude?ul nostru.

Obiectivul general al Planului este s? contribuie, prin m?suri locale, la respectarea angajamentelor asumate de Romnia prin tratatele europene ?i interna?ionale, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? ?i la crearea condi?iilor necesare pentru adaptarea la schimb?rile climatice a comunit??ilor din jude?ul Maramures.

Planul prezint? cadrul legislativ aferent domeniul vizat, oferind o imagine actual? a ceea ce nseamn? n ziua de azi efectul de ser? ?i nc?lzirea global?, dar ?i problematica schimb?rilor climatice la nivel global ?i apoi cu referire la cele de la nivel na?ional ?i local.

Cel mai important demers n cadrul acestui plan de ac?iune este nfiin?area unui Observator al gazelor cu efect de ser? n Maramure?, prin cooptarea tuturor factorilor direct interesa?i.

Func?ionarea unui observator n general este necesar? n vederea adopt?rii celor mai bune m?suri ?i ac?iuni pentru atenuarea ?i adaptarea la schimb?rile climatice, deoarece:
caracterizeaz? situa?ia curent? din jude? privind schimb?rile de clim?, identific? tendin?ele;
define?te aspectul cantitativ prin cuantificarea participa?iei jude?ului la emisiile na?ionale de GES;
urm?re?te ?i realizeaz? trasabilitatea progresului fa?? de obiectivele fixate, ?i ajusteaz? eforturile de ac?iune.

Agen?ia de Management Energetic Maramure? va coordona func?ionarea Observatorului, iar Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Maramure? (?i n calitate de membru al AMEMM) va sus?ine activitatea de elaborare a inventarelor de emisii de gaze cu efect de ser? (GES) ?i de monitorizare a calit??ii aerului nconjur?tor.

Noemi Ganea

Consilier,
Biroul Rela?ii Interna?ionale

Galerie de imagini

Citit de 9869 ori Ultima modificare Marţi, 26 Martie 2013
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.