1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form?)" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se dore?te:
  • Schimbarea comportamentului studen?ilor ?i profesorilor în ceea ce prive?te modul în care ace?tia consum? energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la ?coal? cât ?i în mediul familial;
  • Instruirea participan?ilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electric?, termic? ?i consumul de ap?, precum ?i la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa ?colar? a unor ore dedicate energiei - produc?iei ?i consumului de energie ?i contribu?ia acestor procese la schimb?rile climatice.

Proiectul se adreseaz? urm?toarelor grupurilor ?int?: elevi cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadre didactice din ?colile ce î?i doresc s? participe în acest proiect, institu?ii colaboratoare precum Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, Facultatea de Inginerie Baia Mare, etc.

Ieri, 20 martie 2013, la Biblioteca Jude?ean? "Petre Dulfu" Baia Mare a avut loc o activitate extrem de important? pentru implementarea proiectului sus men?ionat : un seminar instruire ?i informare dedicat cadrelor didactice ce vor dori s? participe pe viitor, cu una sau mai multe clase, la activit??ile educa?ionale non-formale, teoretice ?i practice organizate de AMEMM în cadrul proiectului, sau care doresc s? sus?in? la clas? lec?ii pe tema energiei durabile utilizând materialele educa?ionale elaborate de AMEMM.

Agenda evenimentului a cuprins o parte de informare si instruire dedicat? cadrelor didactice participante ?i o parte demonstrativ?, unde s-au oferit informa?ii despre metodologia ?i planul de lucru prev?zute pentru activit??ile educa?ionale la clas?, sus?inute de seturile educa?ionale special achizi?ionate pentru a ilustra tematica acestui proiect.

D-na Adina DUMITRU, director AMEMM a deschis sesiunea de instruire prezentând activitatea ?i experien?a AMEMM în proiectele educa?ionale din domeniul energiei, iar d-na Noemi GANEA, asistent manager a prezentat proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form? )", astfel încât cadrele didactice s? se familiarizeze cu tematica ?i activit??ile proiectului.

D-na Felicia Ienculescu Popovici, din partea Asocia?iei Greenitiative a oferit o serie de exemple inovative despre modul în care no?iunile legate de energie durabil? ?i schimb?ri climatice pot fi prezentate ?i promovate elevilor sub o form? atractiv? ca parte integrant? a educa?iei non-formale la clas?.

Cu o experien?? de peste 5 ani în proiecte de eco-educa?ie, aceast? asocia?ie a reu?it s? atrag? sprijinul unor organiza?ii prestigioase precum Centrul de Informare ONU, Solar Solidarity International Bruxelles, etc., în proiecte ce sus?in implicarea activ? a elevilor în probleme precum: selectarea colectiv? a de?eurilor, trecerea la o economie ‘’prietenoas? cu mediul”, schimb?ri climatice ?i sustenabilitate energetic?.

Partea demonstrativ? a acestui seminar a fost sus?inut? de d-nul profesor Liviu Neam?, ?ef lucr?ri Universitatea Tehnic? din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Departamentul de Inginerie Electric?, Electronic? ?i Calculatoare, care a elaborat un suport didactic pentru activit??ile dedicate elevilor, ce a fost pus? la dispozi?ia profesorilor ?i va fi disponibil? ?i sub forma unei bro?uri tip?rite.

Prezentarea seturilor educa?ionale achizi?ionate de AMEMM pentru derularea acestui proiect, a suscitat cel mai mare interes, mai ales c? aceste dispozitive au fost puse în func?iune ?i prezentate participan?ilor de c?tre studen?i-voluntari din partea Facult??ii de Inginerie Electric?, Electronic? ?i Calculatoare.

A fost prezentat un set complet pentru experimente ce ilustreaz? felul in care energia se poate genere, stoca ?i apoi chiar furniza – Clean Energy Trainer - realizeaz? o introducere în energiile regenerabile (fotovoltaic? ?i eolian?) ?i interconectarea cu tehnologia pilelor de combustie (hidrogen), ilustrând un lan? energetic complet. Toate experimentele ?i m?sur?torile pot fi realizate asistate de calculator.

Un alt echipament interesant, o ma?in? în miniatur? - Modelul de automobil Dr FuelCell, ce poate fi pus în mi?care pe baza unei celule de combustie (hidrogen) sau pe baza panourilor fotovoltaice. Acesta permite în?elegerea u?oar? a rela?iilor dintre producerea, înmagazinarea ?i consumul energiei.

Kitul Dr FuelCell reproduce un ciclu energetic complet solar – hidrogen ?i func?ioneaz? atât ca un sistem unitar integrat cât ?i ca elemente separate, conversia fotovoltaic?, respectiv tehnologia pilelor de combustie.

Au fost prezentate ?i alte seturi educa?ionale ce vor fi utilizate în activit??ile derulate cu copiii din ?colile ce se vor înscrie la aceste lec?ii demonstrative ?i vor fi sus?ine de reprezentan?ii AMEMM ?i studen?ii voluntari la Biblioteca Jude?ean? “Petre Dulfu ” Baia Mare, începând cu a doua jum?tate a lunii aprilie.

Detaliile privind aceste lec?iile demonstrative pentru elevi, perioada de desf??urare, modalitate de înscriere ?i participare, vor fi disponibile în curând pe website-ul liderului de proiect: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) cât ?i pe website-ul partenerilor locali: Consiliul jude?ean Maramure? (www.cjmaramures.ro) ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure? (www.isjmm.ro).

Noemi GANEA,
Asistent manager

Image Gallery

Read 15124 times Last modified on Thursday, 21 March 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.