1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria, in calitate de Autoritate Comuna de Management a programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Slovacia si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina, a lansat, pe 30 septembrie 2011, a treia solicitare de propuneri de proiecte la nivelul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general
al programului este intensificarea ?i adâncirea cooper?rii de o manier? durabil? din punct de vedere al mediului, social ?i economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska ?i Chernivetska ?i ariile eligibile ?i adiacente din Ungaria, Slovacia ?i România.

Pentru fiecare prioritate a fost definit un obiectiv, dup? cum urmeaz?:

Prioritatea 1.: Promovarea dezvolt?rii economice ?i sociale
Cre?terea transferului de cuno?tin?e, schimbului de experien?? ?i promovarea dezvolt?rii comune a afacerilor, a administra?iilor locale ?i a societ??ii civile.

M?sura 1.1: Dezvoltarea armonizat? a turismului
M?sura 1.2: Crearea de condi?ii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor ?i a afacerilor

Prioritatea 2: Îmbun?t??irea calit??ii mediului înconjur?tor
Îmbun?t??irea calit??ii aerului, apei, solului ?i resurselor forestiere ?i reducerea riscurilor de daune aduse mediului înconjur?tor.

M?sura 2.1: Protec?ia mediului, managementul ?i utilizarea durabil? a resurselor naturale
M?sura 2.2: Preg?tirea pentru situa?iile de urgen??

Prioritatea 4: Sprijinirea cooper?rii "people to people"
Îmbun?t??irea eficien?ei serviciilor publice ?i cre?terea în?elegerii reciproce între diferitele grupuri sociale

M?sura 4.1: Cooperare institu?ional?
M?sura 4.2: Cooperare “people to people” la scar? mic?

Condi?ii de finan?are

În cadrul prezentei solicitari de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri in valoare de 8.000,000 euro.

Finan?area 90% din costurile eligibile totale previzionate pentru o Ac?iune.
Cofinan?area cel pu?in 10% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iuni.

În cazul Beneficiarilor/Partenerilor care provin din Statele Membre participante, maxim 5% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iunivor fi finan?ate din bugetele na?ionale. Restul de 5% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iuni trebuie asigurat din contribu?ia proprie a Beneficiarilor/Partenerilor.

Aria eligibil? a programului:
 • România: jude?ele Satu Mare, Maramures si Suceava;
 • Ungaria: judetele Szabolcs-Szatmár-Bereg si Borsod-Abaúj-Zemplén;
 • Slovacia: regiunile Košice si Prešov;
 • Ucraina: regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska si Chernivetska.

Solicitan?i eligibili:
 • Administra?ii publice locale ?i asocia?ii ale acestora,
 • Asocia?ii microregionale ?i institu?iile aflate în subordinea acestora,
 • ONG-uri (biserici, fundatii, asociatii, organisme publice, societati de interes public),
 • Institu?ii de înv???mânt,
 • camere de comer?,
 • administra?ii ale parcurilor naturale,
 • agen?ii de ocupare a for?ei de munc?.

În cadrul proiectelor trebuie s? participe în calitate de partener cel pu?in o organiza?ie din Ucraina ?i una din cele trei State Membre UE (Ungaria, Slovacia sau România) situate în aria eligibil? a programului.

Proiectele vor fi depuse în cadrul unei proceduri deschise, evaluarea desf??urându-se intr-o singur? etap?.

Depunerea proiectelor se va face exclusiv la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, de la Budapesta. (VÁTI, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

Termen limit?

31 ianuarie 2012, ora 14.00 GMT+1.

Informa?ii suplimentare

http://www.huskroua-cbc.net/ro
Read 16261 times Last modified on Sunday, 13 May 2012
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.